Vásárlási tájékoztató

 

Tájékoztató

 

 

1.A szolgáltató
 
Név: OPTIMA 2747 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely és számlázási cím: 2747 Törtel, Jászkarajenői út 41.
Telephely: 2700 Cegléd, Pesti út 81/A.
Adószám: 13286813-2-13
Közösségi adószám: HU13286813
Cégjegyzékszám: 13-09-099162, vezetve a Budapest környéki Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában
 
Internetes cím: http://optimagumi.hu
Elektronikus elérhetőség: webaruhaz@optimagumi.hu
Telefonszám: 30/325-15-75
Faxszám: 53/319-846
Bankszámlavezető bank neve: CIB Bank
Bankszámlaszám:10701018-47002007-51100005
Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-73943/2014
 

 

 

2. A megrendelt termék jellemzői:
 
Megnevezés:
Típus:
Jellemzők:
Kezelés:
Termék ára:
Egyéb költségek:
Egyéb tudnivalók:
 
3.Szállítási feltételek
 
A megrendelt termékek kiszállítása a Felhasználó által, a regisztráció során megadott címre történik. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációban megjelölt címtől eltérő címre kéri a megrendelt termék szállítását, az esetben a szállítási címet a megrendelés elküldése előtt, a megrendeléshez tartozó megjegyzésben köteles pontosan megjelölni. Ennek elmaradása vagy nem beazonosítható, pontatlan cím megadása esetén a Szolgáltató a megrendelt terméket a regisztráció során megadott címre szállítja. Szolgáltató a szállítási cím téves, pontatlan vagy nem beazonosítható közlése esetén, az ez okból történő szállítás meghiúsulásáért felelősséget nem vállal.
 
A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt a Szolgáltató csak abban az esetben fogad el, amennyiben a termék kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Felhasználó megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.
 
A szállítás díját a webáruház honlapján közzétett Díjszabás tartalmazza.
 
Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent, az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
A sikertelen kiszállítás költségeit – amennyiben a kiszállítás a Felhasználónak felróható okból hiúsult meg – a Felhasználót terhelik. Az ismételt kiszállításra kizárólag a termék ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek Szolgáltató részére, előre történő átutalása esetén kerülhet sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.
 
4. Fizetési feltételek
 
Felhasználó a megrendelt termék/ek/ ellenértékét személyes átvétel esetén a termék átvételekor a Szolgáltató telephelyén, vagy házhozszállítás esetén banki utalással a Szolgáltató által küldött tényleges visszaigazoló e-mail üzenetben megjelölt bankszámlaszámra utalással és az ott megjelölt határidőben, futárszolgálat igénybevétele esetén a terméket kézbesítő futár részére készpénzben köteles teljesíteni. Határidőben történő nem fizetés esetén a Szolgáltató a megrendelést törli.
 
Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a számláját elektronikus úton is kibocsáthassa és továbbíthassa Felhasználó részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontjában és 259. § 5. pontjában meghatározottak szerint. A szolgáltató az elektronikus számla és az abban foglalt adattartalom sértetlenségéről és eredetisége hitelességének biztosításáról az ÁFA törvény 175. §-ában előírtak szerint gondoskodik.
 
5. Jótállás és szavatosság
 
Szolgáltató a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre a jogszabályban előírt egy éves jótállást biztosítja, a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet feltételei szerint. Ha a gyártó a termékekre a jogszabályban előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a Szolgáltató is a gyártó feltételeivel azonos kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja a Fogyasztó részére. A jótállási idő kezdete a számla dátuma, amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, az esetben a számla egyben a jótállási jegy is.
 
Szolgáltató a termékeire a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozik, az attól eltérő szavatossági idő az adott termék mellett feltüntetésre kerül. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a Felhasználó, ha a szolgáltatott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól. A Felhasználó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval írásban közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
Szolgáltató a fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézése során a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai szerint jár el.
 
A megrendelt termék nem rendeltetésszerű használatából vagy szakszerűtlen kezeléséből, tárolásából, szereléséből (amennyiben azt nem a Szolgáltató végezte) eredő hibákért, károkért, a jármű vagy tartozékaira visszavezethető hibákból, balesetből, rongálásból vagy egyéb külső behatások okozta hibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ezen hibákból eredő igényekre, valamint javított abroncsokra garancia nem érvényesíthető.
 
Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés hitelt érdemlő igazolása.
 
A garancia érvényesítésének helye felnik esetében a Szolgáltató alábbi telephelye: 2700 Cegléd, Pesti út 81/a, gumiabroncsok esetén a Szolgáltató alábbi telephelye: Cegléd, Pesti út 81/a.
 
6. Elállási jog
 
Ha a Felhasználó olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg (azaz a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül), a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, a Szolgáltató II. pontban megjelölt székhelyére megküldött írásbeli nyilatkozat megküldésével és a termék egyidejű visszaküldésével a szerződéstől elállhat. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5. §. – ában foglaltak szerint kerülhet sor.
A Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget érvényes elállás esetében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Felhasználó részére visszatéríti. A termék árának visszatérítésére kizárólag a megrendelt termék Szolgáltató részére, átvételkori állapotban történő visszaküldése esetén van lehetőség. Az elállási jog gyakorlásakor a Felhasználó viseli a kiszállítási, illetve a termék visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. A Felhasználó viseli továbbá a termékben nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Elállás esetén a kedvezmények visszavonhatók, ha az elállás következtében nem teljesülnek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek.
 
A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználó illeti meg. A termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon túl az elállási jog gyakorlását Szolgáltató nem tudja biztosítani.
 
 
 
OPTIMA 2747 Kft.